Nyhetsfokus

Varje dag öppnas kontor för nya företag som kliver fram i näringslivet. Många gånger är uppstarten resultatet av långt arbete och en stark vision om affärsverksamhet. Här tar vi upp allt ifrån nyheter till information som rör företag och näringsliv. Välkommen att besöka oss för information om såväl avtal som expansion!

Vikten av bra avtal i företag

När man ingår avtal är det vanligt att parterna förutsätter att avtalet därmed är giltigt. Viktigt är dock att känna till att vissa kriterier måste uppfyllas för att avtalet ska äga giltighet i juridisk mening. Vid en eventuell tvist är detta helt avgörande och du måste därför själv se till att avtalet ingåtts på rätt sätt och av rätt personer.

Tänk på att även om ett muntligt avtal gäller så kan det vara mycket svårt att bevisa. Se därför alltid till att upprätta ett skriftligt avtal mellan berörda parter. Se också till att alla handlingar undertecknas av behörig/a firmatecknare. Är man det minsta osäker på vem eller vilka som tecknar firman bör ni efterfråga korrekt information från Bolagsverket.
Man kan naturligtvis ta hjälp av en jurist som kan hjälpa till med det formella så att ni med säkerhet vet att avtalet som ingåtts är giltigt och korrekt utformat.

Kom ihåg:
Ange alltid vilka parter som ingått avtal och se till att behörig person har undertecknat avtalet. Ange även ort och datum. Förekommer bilagor skall dessa också undertecknas.
Beskriv kortfattat vad avtalet innebär och vad syftet med avtalet är.
Skriv ner köpesumma och när den ska betalas eller har betalats.
Ange inom vilken tidsperiod avtalet ska gälla och eventuell uppsägningstid.

Även om ni känner varandra väl och är vana att göra affärer ihop bör ni aldrig lämna något åt slumpen. Detta är för att skydda samtliga partner som avtalet avser.

Överlåtelse och upplåtelse

Tänk på att om ni överlåter en tillgång i företaget så betyder det att ni inte längre kan göra anspråk på den. Vid överlåtelse avsäger man sig all rätt till det man säljer (t ex vid överlåtelse av ett varumärke eller ett patent).

Vill man istället upplåta något till en annan part kan man göra det genom att upprätta ett licensavtal. Man ger då en annan part rätten att t ex sälja varor/tjänster under ert varumärke eller att tillverka och sälja en produkt trots att ni står som innehavare av patentet. Kom ihåg att ange om licensen är exklusiv eller om den omfattar flera parter samt ange geografiskt område där licensavtalet gäller.